Beleidsnotitie Ellen de Bruijn Stichting m.b.t. subsidieverlening en toekenning “ Dr.J.H De Bruijnprijs”.

Subsidieaanvragen dienen te passen in de doelstelling van de Stichting. De doelstelling omvat kortgezegd alles wat bijdraagt aan de verspreiding van de kennis met betrekking tot de Europese bevolking in voormalig Nederlands Oost-Indië.

In de praktijk betekent dit dat de Stichting financiële steun verleent aan projecten die door derden worden opgezet, zoals ontsluiting van bronnenmateriaal en publicaties die betrekking hebben op de Europese bevolking in NOI, zowel op papier als via internet.
De Stichting is derhalve een steunstichting die verspreiding van kennis mogelijk maakt, geen stichting die zelf publiceert of bronnen ontsluit.

Deze passieve positie vereist een actief beleid waarbij de Stichting zichzelf in de doelgroep onder de aandacht brengt als financiële steunverlener.
De Stichting beschikt daartoe over een eigen website en foldermateriaal. Er worden tevens goede contacten onderhouden met onder meer de Indische Genealogische Vereniging, het Centraal Bureau voor Genealogie en het Koninklijk Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde.

De Stichting neemt bovendien deel aan het 2-jaarlijkse “ Famillement “ in wisselende Provinciehoofdsteden waarbij het doel van de Stichting onder de aandacht wordt gebracht. Het bestuur van de Stichting raadpleegt desgewenst een externe adviseur met goede contacten binnen de beoogde doelgroepen.

De Stichting reikt éénmaal per vijf jaar een prijs uit, de “Dr J.H.De Bruijn Prijs”, aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de verspreiding van de kennis van de Europese bevolking in voormalig NOI. De verdiensten van de prijswinnaar dienen vooraf in een gemotiveerd en unaniem bestuursbesluit in de notulen te worden vastgelegd. Toekenning is alleen mogelijk indien binnen de doelgroep brede waardering mag worden verondersteld voor iemands verdiensten.

De “ Dr.J.H. De Bruijn Prijs” heeft een tweeledig doel: enerzijds als blijk van waardering voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel en anderzijds het onder de aandacht brengen van de doelstelling van de Stichting.
Om een maximaal resultaat te bereiken wordt deze Prijs bij voorkeur uitgereikt op een “ Famillement “.
De toekenning zal aan de uitreiking voorafgaan.

De prijs is vastgesteld op een geldbedrag van € 2.500,00. Daartoe zullen jaarlijks reserveringen plaatsvinden.

Het bestuur.