Logo Stichting

Stichting ter bevordering van genealogisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indie.
Opgericht op 16 augustus 1994 te Doorn. Inschrijving K.v.K. Utrecht nr. 41186990.
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 803712819 (De Stichting is officieel ANBI gecertificeerd)

email: gjterdenge@ziggo.nl

De Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund verleent sinds haar oprichting in 1994 subsidies ten behoeve van Indisch genealogisch onderzoek.

Waarom doen wij dit?

Het aantal mensen, dat bewust Nederlands Oost-Indië heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner. Het doen van genealogisch onderzoek naar de eigen Indische afkomst is verre van gemakkelijk.

Zij hecht eraan om op de sindsdien ingeslagen weg voort te gaan. En om aan haar activiteiten een wijdere bekendheid te geven heeft zij ook de dr. J.H. de Bruijnprijs ingesteld.

De prijs is bedoeld als stimulans voor al die onderzoekers die zich op enigerlei wijze bezighouden met de uitgave van oorspronkelijk Indisch bronnenmateriaal, dat voor gebruikers binnen en buiten Indonesië van nut kan zijn voor het verkrijgen van kennis en inzicht omtrent de eigen Indische achtergrond en het Indisch verleden.

Hoe is de Stichting ontstaan?

In augustus 1994 werd op initiatief van de heer Dr. J.H. de Bruijn (1923-2000) te Doorn een Stichting in het leven geroepen, die zich ten doel stelt activiteiten op het gebied van genealogisch en heraldisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indië financieel te ondersteunen. Zij werd opgericht ter nagedachtenis aan zijn in 1993 overleden echtgenote mevrouw Ellen de Bruijn-ter Denge.

Ellen ter Denge, geboren op 22 oktober 1941 in Salatiga (Semarang), werd begin 1943 met haar moeder en haar grootmoeder in Japanse concentratiekampen, o.a. te Lampersari Sompok, Thiapit en Banjoebiroe (kamp 10) geïnterneerd. Haar vader werd door de Japanners in het kamp Tjimahi gevangen gezet.

Door haar huwelijk in 1974 met Dr. J.H. de Bruijn, die naast zijn professionele werk als chemicus een zeer gedreven genealoog was en ook al gedurende tientallen jaren als zodanig actief, werd ook bij haar belangstelling voor familiegeschiedenis en genealogie gewekt. Voor onderzoek naar haar eigen Indische voorouders was zij in belangrijke mate aangewezen op archief- en andersoortig bronnenmateriaal dat in Indonesische archieven bewaard wordt.

Tweemaal, in 1987 en in 1992, heeft het echtpaar De Bruijn een bezoek aan Indonesië gebracht, en bij die gelegenheden ook het Arsip National te Djakarta en de archieven te Semarang en Djokjakarta aangedaan. Op deze reizen werd het hun duidelijk hoe moeilijk het is toegang te krijgen tot deze instanties, en meer nog tot de door hen gezochte dossiers.

De Indische genealogie mag zich de laatste jaren in een enorme belangstelling verheugen. De vele activiteiten die door betrokken instellingen en particulieren op dat terrein ontplooid worden, zijn daarvan getuige. Evenwel, de toegankelijkheid en beschikbaarheid van genealogisch onderzoeksmateriaal via officiële kanalen en instanties laat nog veel te wensen over. Vaak moet de onderzoeker zijn toevlucht nemen tot informele contacten of persoonlijke connecties.

Om aan de hier geschetste problemen van de “beoefenaars van Indische genealogie” enigszins tegemoet te komen en te stimuleren in het onderzoek heeft de Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund besloten tot de instelling van de  dr. J.H. de Bruijnprijs.

De prijs wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van genealogisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indië.

Het bestuur van de stichting bepaalt wie er voor de prijs in aanmerking komt.

  • Voorzitter: C. van Schaik
  • Secretaris: G.J. ter Denge. ( gjterdenge@ziggo.nl )
  • Penningmeester: H.B. Peetoom
  • lid: R.M. Nève-Sprenger
  • Lid: M. van Braam Morris
  • Lid: M.A van der Eerden-Vonk
  • Adviseur: L. Janssen